ALGEMENE VOORWAARDEN CHIPTUNING ON SPOT

Definities

 1. Chiptuning on spot gevestigd te Bussum onder KvK nr. 70935947
 2. Klant: Degene met wie Chiptuning on spot een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Chiptuning on spot en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en andere rechtsbetrekkingen waarbij Chiptuning on spot, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KVK nummer: 70935947 partij is, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Eigen voorwaarden van afnemers en andere contracterende partijen zijn niet van toepassing, ook in geval daarna door afnemer of andere contracterende partij daarnaar wordt verwezen in zijn van hem afkomstige correspondentie.
 3. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van “levering” (van zaken) wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.
 4. Indien enig artikel uit deze algemene voorwaarden nietig, vernietigbaar of anderszins onverbindend blijkt te zijn, zal het artikel worden vervangen door een artikel dat aard en strekking van het nietige, vernietigbare of anderszins onverbindende artikel zoveel mogelijk benaderd.

Totstandkoming overeenkomst

Een overeenkomst met Chiptuning on spot komt tot stand wanneer Chiptuning on spot de order/opdracht die haar wordt verstrekt schriftelijk of nadrukkelijk mondeling heeft aanvaard. Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop de order/opdracht/afspraak bevestiging is verzonden of mondeling overeen is gekomen.

Annuleringskosten

Indien een afnemer een overeenkomst ontbindt of een afspraak, waaronder een afspraak voor inspectie, afzegt binnen 24 uur voor de afspraak heeft Chiptuning on spot aanspraak op een betaling van een vergoeding ad € 200. 4

Uitvoering werkzaamheden

Chiptuning on spot zal beginnen met de uitvoering van de werkzaamheden na inspectie van het voertuig. In geval de resultaten van de inspectie van het voertuig daartoe aanleiding geven is Chiptuning on spot bevoegd de overeenkomst met de afnemer te ontbinden waarbij zij geen vergoeding uit welke hoofde dan ook verschuldigd is aan afnemer.

Prijzen

 1. De prijzen van Chiptuning on spot zijn inclusief BTW.
 2. De in prijslijst, aanbiedingen, contracten en orderbevestigingen vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals valutakoersen, fabrikantprijzen, materiaal prijzen, loon- en transportkosten, verzekeringspremies, belastingen, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege.
 3. Chiptuning on spot behoudt zich het recht voor om, indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, maar voor de datum van (op)levering dan wel datum van uitvoering van (inspectie)werkzaamheden, verhogingen in een of meer kostenfactoren optreden, deze verhogingen aan de afnemer in rekening te brengen. Voorkomt Chiptuning on spot dan het recht toe om in een dergelijk geval de overeenkomst gedeeltelijk of geheel ontbonden te verklaren. Voor de ontbinding is geen rechterlijke tussenkomst vereist.

Betalingen

 1. Betaling dient te geschieden in Euro, tenzij anders overeengekomen, zonder enige aftrek of korting contant ter plaatse waar Chiptuning on spot is gevestigd of bij nadrukkelijke instemming van Chiptuning on spot door overmaking op een door Chiptuning on spot aangewezen bank- of girorekening, in beide gevallen onmiddellijk bij de (af)levering van het voertuig.
 2. Bij facturering van de geleverde zaken, diensten en verrichte werkzaamheden geldt een uiterlijke betalingstermijn van 14 dagen na de factuurdatum, dit alles tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij betaling per bank of giro geldt de dag van creditering van onze bank als de dag van betaling.
 3. Indien de afnemer niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat, is hij in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Alsdan heeft Chiptuning on spot het recht, alle verbintenissen van Chiptuning on spot jegens de afnemer op te schorten, onverminderd al overige rechten.
 4. Blijft de afnemer in gebreke met tijdige betaling, dan verbeurt hij aan Chiptuning on spot, zonder dat een nadere aanzegging nodig is, vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele betaling een rente gelijk aan de wettelijke rente plus 4 % per jaar, berekend over het niet betaalde bedrag, welke rente onmiddellijk zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar is. Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de afnemer. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15 % van de hoofdsom met een minimum van € 40,-, alles exclusief omzetbelasting.

Leveringstermijn

 1. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zake, diensten of het verrichten van werkzaamheden een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de afnemer Chiptuning on spot derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Chiptuning on spot dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 2. Chiptuning on spot heeft het recht bepaalde werkzaamheden door derden te laten uitvoeren.
 3. Chiptuning on spot heeft het recht de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte in rekening te brengen al dan niet via facturering.
 4. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd is Chiptuning on spot bevoegd de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren op te schorten tot dat de afnemer de resultaten van de daaraan voorafgaande fase heeft goedgekeurd.
 5. Indien Chiptuning on spot voor de uitvoering van de overeenkomst gegevens behoeft van de afnemer, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de afnemer aan Chiptuning on spot de betreffende gegevens heeft verstrekt.
 6. De termijn van (af)levering die Chiptuning on spot afgeeft gaat in op de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, mits alle gegevens die nodig is voor de uitvoering van de opdracht in bezit zijn van Chiptuning on spot.
 7. In geval bij overeenkomst nadrukkelijk een boete is overeengekomen bij niet tijdige (af)levering, is de boete niet verschuldigd in geval van overmacht.

Wijziging van overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om de overeenkomst aan te passen of aan te vullen, zullen partijen in overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.
 2. In geval de overeenkomst op verzoek of aanwijzing van afnemer of (overheids)instanties wijzigt waardoor de oorspronkelijk overeenkomst aanzienlijk verandert dan kan Chiptuning on spot hiervoor een prijsverhoging doorvoeren. Chiptuning on spot zal hiervan voor zover als mogelijk vooraf een prijsopgaaf doen. Door aanpassing of aanwijzing kan ook de termijn van (op)levering worden verlengd. Afnemer aanvaardt de mogelijkheid van aanpassing van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging van prijs en termijn.
 3. Bij wijziging en/of aanvulling van de overeenkomst is Chiptuning on spot bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot de afnemer akkoord heeft gegeven op de wijzigingen van de overeenkomst waaronder begrepen de eventuele wijziging in prijs en termijn van (op)levering.
 4. Chiptuning on spot is bevoegd een verzoek om aanpassing/aanvulling van de overeenkomst te weigeren indien het verzoek gevolgen heeft voor de kwalitatieve of kwantitatieve levering van de te verrichten diensten, werkzaamheden of zaken. Door de weigering is of komt Chiptuning on spot niet in gebreke.
 5. In geval de afnemer om welke reden of uit welke hoofde dan ook in gebreke is in de nakoming van hetgeen hij jegens Chiptuning on spot verplicht is, dan is de afnemer aansprakelijk voor alle schade die Chiptuning on spot hierdoor leidt.
 6. Chiptuning on spot is bevoegd een overeengekomen prijs (ook in geval de prijs niet onder voorbehoud is opgegeven) bij de volgende omstandigheden te verhogen: (i) de prijsstijging is het gevolg van een wijziging van de overeenkomst; (ii) de prijsverhoging voortvloeit uit of een op Chiptuning on spot rustende verplichting ingevolge de wet;
 7. In andere gevallen dan onder 5.3 genoemd is Chiptuning on spot bevoegd de prijzen te verhogen met dien verstande dat de afnemer die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (consument afnemer), het recht heeft de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden indien de prijsstijging meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij Chiptuning on spot alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen prijs uit te voeren, of indien overeengekomen is dat de (af)levering langer dan drie maanden na het sluiten van de overeenkomst zal plaatsvinden.

Garanties

 1. Chiptuning on spot garandeert de deugdelijke werking van de (aangepaste) software voor een periode van vijf jaar na (af)levering of maximaal 60.000 km gebruik van het voertuig na (af)levering, bij een kloppende NAP kilometerstand. Indien de fabrikant van de geleverde diensten, producten een kortere garantietermijn verstrekt, wordt die termijn als maximale garantietermijn door Chiptuning on spot aangehouden.
 2. De garantie kan niet worden ingeroepen bij (i) verkeerd gebruik van het voertuig en/of software, (ii) bij schade als gevolg van het aansluiten van niet-passende of ongeschikte apparatuur op de geleverde software/producten, (iii) schade of gebreken als gevolg van werkzaamheden door derden aan voertuig, geleverde producten of software.
 3. De garantie op de aangepaste software geldt nadrukkelijk niet op het slecht (gebrekkig) of niet functioneren van de motor van het voertuig waar de software is aangebracht of toegepast, waaronder slijtage van de motor van het voertuig, slecht of gebrekkig onderhoud van de motor van het voertuig, productiefouten van de fabrikant van het voertuig.
 4. Chiptuning on spot is nadrukkelijk niet verplicht tot het terugplaatsen van de eerder toegepaste software bij niet of bij slecht (gebrekkig) functioneren van de motor van het voertuig waar de software is aangebracht of toegepast.
 5. De afnemer dient binnen 14 dagen nadat de schade of de gebreken zijn geconstateerd of redelijkerwijze geconstateerd had kunnen zijn, schriftelijk bij Chiptuning on spot de garantie in te roepen. Bij overschrijding van deze termijn is Chiptuning on spot niet meer verplicht de garantieverplichtingen na te komen.
 6. Bij eventuele problemen of schade van welke aard dan ook, dient men Chiptuning on spot eerst de mogelijkheid te bieden het probleem of schade zelf op te lossen. Bij gebreke hiervan is Chiptuning on spot voor de problemen of schade niet aansprakelijk.
 7. Chiptuning on spot is niet aansprakelijk voor de indirecte schade aan het voertuig, immateriële schade, transportkosten van het voertuig van afnemer als gevolg van de geleverde producten, software of diensten.
 8. Op moment van aflevering ontvangt afnemer een factuur waarop de op dat moment geldende garantievoorwaarden staan vermeld, en eventuele gebreken die zijn geconstateerd tijdens de inspectie van de auto. De gebreken die op factuur zijn vermeld vallen niet onder de garantieverplichtingen van Chiptuning on spot. Tevens ook niet de verborgen gebreken die mogelijk aanwezig zijn en niet direct waarneembaar zijn of gebreken die niet gemeld worden door de afnemen.
 9. Van de garantieverplichtingen zijn nadrukkelijk uitgesloten de zogenoemde stage 1+2 en hoger.
 10. Een schade of probleem dat kan worden toegerekend aan Chiptuning on spot en gerepareerd door een derde, zal alleen worden vergoed door Chiptuning on spot, indien dit schriftelijk is overeengekomen tussen Chiptuning on spot en afnemer.
 11. Motorgarantie valt nadrukkelijk niet onder de garantievoorwaarden van Chiptuning on spot.

Reclame door afnemer

 1. Klachten van de afnemer, die betrekking hebben op gebreken aan van de door Chiptuning on spot geleverde zaken of geleverde diensten of verrichte werkzaamheden, die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de afnemer binnen 14 dagen na (af)levering, aan Chiptuning on spot ter kennis worden gebracht. Dit dient te geschieden per aangetekende brief met daarin een duidelijke nauwkeurige omschrijving van de klacht.
 2. Afnemer dient de geleverde zaken, geleverde diensten of verrichte werkzaamheden te (doen) onderzoeken onmiddellijk op moment van (af)levering.
 3. Gebreken die ten tijde van de (af)levering noch uiterlijk waarneembaar waren, noch bij een zorgvuldige en noch bij een tijdige controle konden blijken, moeten door de afnemer binnen 14 dagen na het constateren van deze gebreken aan Chiptuning on spot ter kennis worden gebracht op de wijze als vermeld in lid 1.
 4. Ieder vorderingsrecht van de afnemer jegens Chiptuning on spot met betrekking tot gebreken van de door Chiptuning on spot geleverde zaken of diensten of verrichte werkzaamheden vervalt indien: (i) de gebreken niet binnen lid 1 en 3 hiervoor gestelde termijnen en/of niet op de daar aangegeven wijze aan Chiptuning on spot ter kennis zijn gebracht; (ii) de afnemer Chiptuning on spot geen/onvoldoende medewerking verleent ter zake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten; (iii) de afnemer het voertuig niet op de juiste wijze heeft gebruikt, of heeft onderhouden of heeft gebruikt of behandeld onder omstandigheden of voor doeleinden anders dan door Chiptuning on spot kon worden voorzien of onoordeelkundig of oneigenlijk heeft gebruikt; (iv) de toepassing van het gebruik van het voertuig met betrekking tot welke de klachten zijn geuit door de koper heeft voortgezet;
 5. In geschillen omtrent de kwaliteit van de door Chiptuning on spot geleverde zaken, diensten en verrichte werkzaamheden zal een door Chiptuning on spot aangegeven te goeder naam bekendstaand bureau een bindende uitspraak doen.
 6. Indien de afnemer tijdig reclameert schort dit zijn betalingsverplichting niet op en heeft de afnemer geen recht op restitutie van zijn betalingen.
 7. Indien vaststaat dat een zaak, dienst of bepaalde werkzaamheden gebrekkig zijn geleverd of verricht, dan zal Chiptuning on spot de gebrekkige zaak, dienst of werkzaamheden binnen redelijke termijn herstellen dan wel vervangende vergoeding voldoen.
 8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen onderzoekskosten die Chiptuning on spot heeft moeten maken, volledig voor rekening van afnemer.

Aansprakelijkheid

 1. Chiptuning on spot is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Chiptuning on spot is uitgegaan van door of namens afnemer verstrekte onjuiste of onvolledige informatie.
 2. Chiptuning on spot is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: (i) de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; (ii) de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Chiptuning on spot aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Chiptuning on spot toegerekend kunnen worden; (iii) redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 3. Met name is Chiptuning on spot nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe-of indirecte schade, hoe ook genaamd winstderving en stilstand schade daaronder begrepen – geleden door de afnemer, diens ondergeschikten en bij of door hem tewerkgestelden of derden ontstaan, bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop of levering aan consumenten strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
 4. Indien Chiptuning on spot aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Chiptuning on spot beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order/opdracht, althans tot dat gedeelte van de order/opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. De aansprakelijkheid van Chiptuning on spot is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van een mogelijke verzekeraar in voorkomend geval.
 6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Chiptuning on spot of haar leidinggevende ondergeschikten.
 7. De afnemer is gehouden Chiptuning on spot te vrijwaren voor alle aanspraken die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Chiptuning on spot mochten doen gelden, voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat de uit deze aanspraken voortvloeien de schaden en kosten voor rekening van de afnemer komen.

Risico-overgang

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de afnemer over op het moment van (af)levering.

Eigendomsvoorbehoud

 1. Door Chiptuning on spot geleverde zaken en software blijven eigendom van Chiptuning on spot tot aan het moment van volledige betaling van al hetgeen de afnemer uit hoofde van, samenhangende met of voortvloeiende uit de door Chiptuning on spot geleverde zaken, diensten en verrichte werkzaamheden aan Chiptuning on spot verschuldigd is. Indien Chiptuning on spot zulks nodig oordeelt heeft zij het recht van de afnemer zekerheid ten aanzien van de nakoming zijn verplichtingen te eisen.
 2. De door Chiptuning on spot geplaatste software blijft intellectueel eigendom van Chiptuning on spot en kan derhalve alleen door Chiptuning on spot of een door Chiptuning on spot aangewezen bedrijf geverifieerd en/of beoordeeld worden.

Overmacht

Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten de macht van Chiptuning on spot die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Chiptuning on spot kan worden gevergd (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming).Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in ons bedrijf of apparatuur, in en uitvoerbeperkingen of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale (overheids-) instanties. Indien Chiptuning on spot door overmacht onze (af)leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kunnen nakomen is Chiptuning on spot gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten, zulks te keuze van Chiptuning on spot. Ingeval van overmacht kan de afnemer Chiptuning on spot niet tot schadevergoeding aanspreken.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de offertes van Chiptuning on spot en op alle overeenkomsten die Chiptuning on spot aangaat, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met/voortvloeiende uit overeenkomsten die Chiptuning on spot is aangegaan, offertes die Chiptuning on spot heeft verstrekt, leveringen door Chiptuning on spot dienen te worden voorgelegd aan bevoegde rechter van een Nederlandse rechtbank.